Lijst bijzondere personen Homepage Suijs Laatste wijziging: 11 april 2009

PDN: 0180 Details van Machtelt Suijs
Voor haar plaats in de stamboom zie:
PDN: 0167

De informatie over Machteld Suijs bestaat uit de volgende delen:

Machteld Suijs (1535) PDN: 0167 Suijs / Machteld
Geb xx-xx-1516? ; Ovl 21-02-1581? Na datum
Dochter van: Suijs / Cornelis PDN: 0166

Gehuwd met: Huwb xx-xx-1535? van Teijlingen \ Dirck ; Geb 28-08-1512 Alkmaar (omgeving) ; Ovl 25-02-1578 Alkmaar? ; Beroep: Notaris te Alkmaar.

UIt dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren, waarvan de data (nog) niet bekend zijn: "Eina, Maria, Augustijn, Margarete ende Cornelia van Teijlingen”

Dirck is Raad en rentmeester van de graaf van Egmond. Op 28-10-1550 maken Dirck en Machteld een testament voor notaris J. Adriaensz te Alkmaar. Over het Geslacht van Teijlingen zijn in het kader van het onderzoek wel enige gegevens verzameld, maar hier slechts beperkt weergegeven.

Dirck was (tenminste in 1570), evenals zijn broer Frans van Teijlingen, notaris van beroep.
Uit een beschrijving van het geslacht van Teylingen in Gen.Her. Bladen 1912, blz. 174:
FRANS VAN TEIJLINGEN, geboren te Alkmaar 28 October 1515, overleden aldaar (begraven 12 November 1572. Zijn naam wordt genoemd in 1542 in het meer vermelde ”Cohier van een Ieening over Alkmaar's burgerij”. Hij was schepen in 155 en secretaris van Alkmaar in 154 en 151, ook komt hij voor in het verhoor van 1568 over de beeldstormerij, medegedeeld door Prof. Dr. J. VAN VLOTEN. In 1570 wordt hij notaris genoemd met zijn broeder DIRK. Evenzoo vinden wij hem met dezen als bedijker van de Oude en Nieuwe Grebbe, in een proces met de gemeene waarschappen van Geestmeer-ambacht.

Machtild komt in 1579 en op 26-2-1581 voor als de weduwe van Dirck van Teijlingen.

Dirk was notaris, vroedschap en kerkmeester te Alkmaar, rentmeester publiek en particulier. Zij woonden te Alkmaar in Het Hooge Huijs of Prinsenhof. (in onze eeuw is naar dit huis de verzekeringsmaatschappij "het Hoge Huys"genoemd). Zij is na 21-2-1581 overleden.

Top of Page

Machteld Suijs (1535) In het jaarboek 1988 van het Centraal Bureau voor Genealogie stond een afbeelding van een schilderij waarop Machteld Suijs is weergegeven.

Het schilderij is op 16/17 maart 1987 te Parijs geveild als: "onbekende dame".
Het schilderij is een paneel van 85 bij 74 cm en wordt toegeschreven aan Maarten van Heemskerck (1498-1574). Het is aangekocht door "The Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio (USA).

Op het schilderij komt links van de persoon een gedeeld wapen voor, waarvan het linkerdeel: van Teylingen en het rechterdeel: Suijs. Hoogstwaarschijnlijk waren er ter gelegenheid van het huwelijk twee panelen gemaakt. De gewoonte om een echtpaar te schilderen net alsof ze voor de priester in de kerk zaten.
Wapenafbeelding op het paneel

Een bladzijde uit de genoemde publikatie Voor het Iconografisch Bureau van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) was het een koud kunstje om te achterhalen om wie het hier ging.
Mede dankzij het handschrift "Deductie en affcompste vanden huijse ende geslachte van Teijlingen vanden jaere 993 totten jaere 1583", waaruit links een bladzijde, kon het portret op blz. 38 van het Jaarboek geïdentificeerd worden (collectie Centraal Bureau voor Genealogie).

Op het document staan de volgende teksten: Links van het gedeelde familiewapen: “Teijlingen” en rechts: ”Suijs”
Eronder links in de kantlijn: “obijt den 7 februarij 1578”

Detail van het gedeelde familiewapen uit de publikatie

folder van het CBG En op het blad:
“Dirck van Teijlingen rentmr van de Graeffen van Egmondt en(?) ’t Hondtsbosche J …gehuwdt aen jonged(?) Machteld Suijs (PDN: 0167) hebben tesamen geproceert (=geproduceerd) vijff kinderen alzo Eina Maria Augustijn Margarete ende Cornelia van Teijlingen”

Daaronder staat in de kantlijn de geboortedatum van Eina: “Ena geboren den 7 Januarij 1538” En ernaast: “Eina van Teijlingen gehuwdt aen Mr Joost van Zybijck(?) advocaet voorden hove van hollandt heeft daer bij geproceert een zoon genaempt “ …

Haar beeltenis is ook gebruikt voor een folder van het CBG. Hierbij is een deel van het paneel gespiegeld weergegven in de meest linkse kolom. (zie afbeelding links)

Top of Page